Karlovy Vary 2011, part 2

kv_delegation_of_the_film_gypsy.jpg

The gang from Gypsy.