Karlovy Vary 2011, part 2

kv_director_kim_ki_duk_arirang.jpg

Kim Ki Duk with Arirang