Revolver takes four, readies Scalpello's Bootneck

Citadel