Wanda launches $8.2bn studio complex

Wang Jianlin