A band of ninjas do battle with aliens who crash land in Japan centuries ago. With action direction by Yuji Shimomura and Kensuke Sonomura. The inaugural film in Nikkatsu’s new Sushi Typhoon label.

Backer: Nikkatsu

Producers: Aki Sugihara, Yoshinori Chiba

Intl sales: Nikkatsu

Director: Seiji Chiba

Screenplay: Seiji Chiba

DoP: Tetsuya Kudo, Ryo Uematsu

Cast: Masanori Mimoto, Shuji Kashiwabara, Donpei Tsuchihira, Mika Hijii, Yuki Ogoe, Ben Hiura

Contact: Shinako Matsuda, Nikkatsu Corporation, (81) 3 5689 1018, matsuda475@nikkatsu.co.jp

Topics