Lasowski thrills with The Timber

d2_LAOWSKI_Elisa_photo