Gondry kicks off Karlovy Vary in amusing style

Source: KVIFF

Michel Gondry in Karlovy Vary